Math Game Center Math Game Center
dot dot


Math Game Center (MGC) : ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการเล่นเกม

มองโลกมุมใหม่    ให้การเรียนสนุก                   มองโลกมุมใหม่   ให้การเรียนสนุก           มองโลกมุมใหม่   ให้การเรียนสนุก

เรียนผ่านการเล่น  พัฒนาทั้งสติปัญญาและอารมณ์

 

         1. การเรียนผ่านการเล่น                             2. ห้องเด็กอัจฉริยะ                               3. ติวเข้ม สอบเข้า 

                   

 

    4. เกม สื่อการสอน ประถม-มัธยม                 5. กิจกรรมนอกสถานที่                       6. เกม สื่อการสอน ผู้ใหญ่

                   

 

                     7. เกี่ยวกับเรา                                      8. ติดต่อเรา                                      9. ความรู้ พ่อแม่

                   

เรียนสนุก เรียนที่ Math Game Center 

                             

               

                                                                                                                                                                       

การเรียนนั้นสำคัญ  แต่  การปลูกฝังความอยากเรียนรู้นั้น  สำคัญกว่า

                       

                                                          เรียนสนุุก เรียนที่ Math Game Center    เรียนผ่านการเล่นเกม    เรียนสนุก  เรียนที่ Math Game Center

 

            

 

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Think out of the box to see other side of the world! คิดนอกกรอบ เพื่อเห็นโลกในมุมมองใหม่