Math Game Center AboutUs
ReadyPlanet.com
bulletCenter of fun
bulletBusiness code for kids
AboutUs

  ความเป็นมาของเรา

                    ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2553  โดย ครูกุ้ง ได้สังเกตและศึกษา พฤติกรรมการรับรู้การเรียนของเด็กๆมาตลอดระยะเวลาการสอน ทำให้ทราบว่า ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก เด็กโต หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ตาม ทุกคนล้วนมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีขึ้นเมื่อพวกเขาสนุกกับมัน จึงได้นำแนวคิดดังกล่าวมาจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านการเล่น ณ ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการเล่น (Math Game Center)

การเรียนรู้ผ่านการเล่น

Vision 

      เป็นศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สนุกสนาน ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ เกิดความรักในการเรียนรู้ และสามารถต่อยอดพัฒนานำไปใช้ได้ในชีวิตจริง

 

Mission

1.สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านการเล่น ที่สนุกสนานแบบ Math Game Center โดยอ้างอิงจากหลักสูตรกระทรวงฯ เพื่อให้เด็กๆ สนุกในการเรียนและ รักในการเรียนรู้

2. มีทำแบบทดสอบ การคิดวิเคราะห์ต่อเนื่อง และรู้จัดการสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดความรู้

3. เน้นกลุ่มผู้เรียน 3 - 6 คน เพื่อให้คุณครูผู้สอนเข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน และสามารถจัดการเรียนรู้ให้อย่างเหมาะสม

Come & Join together with us!!

 

มาเรียนพิเศษแสนสนุกกันเถอะ

 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ จองเรียน 

โทร. 0817321 572 หรือ e-mail : mgc@mathgamecenter.com